Algemene voorwaarden

Art. 1

Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper, zelfs wanneer ze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze.

Art. 2

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen.
Bij gebrek aan levering door de verkoper, bij niet konforme levering of bij weigering van de koper om de goederen in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen om zijn verplichtingen binnen de 10 dagen vanaf verzending van de aangetekende brief te vervullen.
Bij gebrek aan voldoening binnen deze periode, zal de benadeelde partij het recht hebben om bij
aangetekende brief, zonder nieuwe voorafgaande ingebrekestelling :
– ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen ;
– ofwel het contract onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs     (exclusief B.T.W.) met een minimum van 74,37 euro. Het voorschot zal, in geval van ontbinding lastens de koper, hem onmiddellijk terugbetaald worden ten belope van het meerdere.

Art. 3

Voor zichtbare gebreken moet onmiddellijk of binnen 48 uur worden geprotesteerd.
Voor verborgen gebreken moet binnen 8 dagen na de vaststelling klacht neergelegd worden.
Elke klacht dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gemeld aan de zetel van AUTORAMA binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hiervan, zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.

Art. 4

De betaling dient te gebeuren contant bij levering, behoudens een uitdrukkelijke, afwijkende vermelding op de bestelbon. Indien de factuur niet contant bij levering werd voldaan, dienen de facturen door de klant te worden betaald binnen dertig (30) dagen volgend op de ontvangst.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR alsook een verwijlintrest gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

Art. 5

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van AUTORAMA.

Art. 6

Voor leveringsbons met een globale en getotaliseerde waarde van minder dan 12,39 euro, welke het voorwerp moeten uitmaken van een factuur, zullen 3,72 euro administratiekosten in rekening gebracht worden.

Art. 7

Bij terugname van niet – op proef geleverde goederen – worden 15% terugnamekosten berekend. Beschadigde of geetiketeerde of niet in origineel verpakte goederen worden niet terug genomen.

Art. 8

De met * gemerkte artikelen zijn speciaal voor U gefabriceerd/besteld. Wij kunnen ze derhalve nooit terugnemen.

Art. 9

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte onderdelen en toebehoren eigendom blijven van de verkoper zolang de koper de volledige prijs alsook de eventuele achterstallige intresten en alle andere bijkomende kosten niet betaald heeft.

Art. 10

Voor een opdracht die niet overeenkomt met ons advies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Art. 11

Alle garantie onderzoeken worden door onze leveranciers verzorgd. Hun afwijzing wordt gerespecteerd.

Art. 12

Indien wij met het voertuig van de klant naar de automobielinspektie moeten, is dit op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Art. 13

Na plaatsing van de banden dient u voor camionetten, 4×4 na 100 km de wielen laten aantrekken, voor vrachtwagens na 75 km. De verkoper en of tewerkgestelde zijn nooit verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt door het aflopen en of loskomen van wielen.

Art. 14

Tenzij tegenovergestelde bepalingen zijn onze prijzen en offerten steeds zonder verbintenis en kunnen altijd gewijzigd worden zonder verwittiging. Zij gelden af magazijn; zonder verpakking. De bestellingen of overeenkomsten, genomen met onze vertegenwoordigers/verkopers worden slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.

Art. 15

Onze firma is niet verantwoordelijk voor :
– de schade toevallig aan voertuigen of andere zaken van klanten of van derden veroorzaakt tijdens hun verblijf in onze magazijnen.
– de verdwijning van voorwerpen die in deze zaken zouden zijn achtergelaten
– elke schade, lichamelijke of materiële, veroorzaakt aan derden door deze zaken of door de voerder ervan : indien de voerder een lid is van het personeel van onze firma, dan wordt deze beschouwd als uitsluitend         aangestelde van de klant.

N.B. – De bestellingen van de koper houden eveneens de uitdrukkelijke aanvaarding in door hem, van al onze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals deze hierboven aangeduid staan. Staking, brand, schade aan het materiaal, vertraging in de ontvangst der goederen en alle andere oorzaken, die een vertraging of een gedeeltelijke schorsing kunnen teweeg brengen in de levering, laten ons toe (zowel als in de erkende gevallen van overmacht) de uitvoering van de orders uit te stellen zonder dat op onze verantwoordelijkheid kan aanspraak worden gemaakt. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- of andere schade, of voor persoonlijke ongevallen, veroorzaakt door het gebruik van de door hem geleverde producten, ook al is de schade of ongeval ontstaan door fabrikage of materieelfouten of door montagegebreken. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor materiaalfouten, verborgen gebreken e.d. aan de door hem geleverde banden en of goederen.