Win een unieke Tour de France VIP-experience met Continental!

De Tour de France staat voor de deur en ook dit jaar is Continental weer trotse partner van deze wielerwedstrijd. Omdat de koers van iedereen is, geven zij de kans aan een aantal eindconsumenten om een unieke VIP-experience tijdens de slotetappe in Nice te beleven.

Ontdek meer over hun sponsoring van de Tour de France evenals de winactie in de ContiAcademy infovideo of via de actiepagina.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1

Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper, zelfs wanneer ze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze.

Art. 2

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen.
Bij gebrek aan levering door de verkoper, bij niet-conforme levering of bij weigering van de koper om de goederen in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de benadeelde partij de andere aangetekend in gebreke stellen om zijn verplichtingen binnen de 10 dagen vanaf verzending van de aangetekende brief te vervullen.
Bij gebrek aan voldoening binnen deze periode, zal de benadeelde partij het recht hebben om bij     aangetekende brief, zonder nieuwe voorafgaande ingebrekestelling :
– ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen ;
– ofwel het contract onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

In geval van ontbinding zal de benadeelde partij recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs (exclusief btw) met een minimum van 74,37 euro. Het voorschot zal, in geval van ontbinding lastens de koper, hem onmiddellijk terugbetaald worden ten belope van het meerdere.

Art. 3

Voor zichtbare gebreken moet onmiddellijk of binnen 48 uur worden geprotesteerd.
Voor verborgen gebreken moet binnen 8 dagen na de vaststelling klacht neergelegd worden.
Elke klacht dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gemeld aan de zetel van AUTORAMA binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hiervan, zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.

Art. 4

De betaling dient te gebeuren contant bij levering, behoudens een uitdrukkelijke, afwijkende vermelding op de bestelbon. Indien de factuur niet contant bij levering werd voldaan, dienen de facturen door de klant te worden betaald binnen dertig (30) dagen volgend op de ontvangst.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR alsook een verwijlintrest gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

Art. 5

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van AUTORAMA.

Art. 6

Voor leveringsbons met een globale en getotaliseerde waarde van minder dan 12,39 euro, welke het voorwerp moeten uitmaken van een factuur, zullen 3,72 euro administratiekosten in rekening gebracht worden.

Art. 7

Bij terugname van niet-op-proef-geleverde goederen worden 15% terugnamekosten berekend. Beschadigde, geëtiketteerde of goederen die niet in de originele verpakking zitten, worden niet terug genomen.

Art. 8

De met * gemerkte artikelen zijn speciaal voor u gefabriceerd/besteld. Wij kunnen ze derhalve nooit terugnemen.

Art. 9

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte onderdelen en toebehoren eigendom blijven van de verkoper zolang de koper de volledige prijs alsook de eventuele achterstallige intresten en alle andere bijkomende kosten niet betaald heeft.

Art. 10

Voor een opdracht die niet overeenkomt met ons advies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Art. 11

Alle garantie onderzoeken worden door onze leveranciers verzorgd. Hun afwijzing wordt gerespecteerd.

Art. 12

Indien wij met het voertuig van de klant naar de automobielinspectie moeten, is dit op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Art. 13

Na plaatsing van de banden dient u voor camionetten, 4×4 na 100 km de wielen laten aantrekken, voor vrachtwagens na 75 km. De verkoper en of tewerkgestelde zijn nooit verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt door het aflopen en of loskomen van wielen.

Art. 14

Tenzij tegenovergestelde bepalingen zijn onze prijzen en offerten steeds zonder verbintenis en kunnen altijd gewijzigd worden zonder verwittiging. Zij gelden af magazijn, zonder verpakking. De bestellingen of overeenkomsten, genomen met onze vertegenwoordigers/verkopers worden slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.

Art. 15

Onze firma is niet verantwoordelijk voor:
– de schade toevallig aan voertuigen of andere zaken van klanten of van derden veroorzaakt tijdens hun verblijf in onze magazijnen;
– de verdwijning van voorwerpen die in deze zaken zouden zijn achtergelaten;
– elke schade, lichamelijke of materiële, veroorzaakt aan derden door deze zaken of door de voerder ervan: indien de voerder een lid is van het personeel van onze firma, dan wordt deze beschouwd als uitsluitend aangestelde van de klant.

N.B. – De bestellingen van de koper houden eveneens de uitdrukkelijke aanvaarding in door hem, van al onze algemene verkoopsvoorwaarden, zoals deze hierboven aangeduid staan. Staking, brand, schade aan het materiaal, vertraging in de ontvangst der goederen en alle andere oorzaken, die een vertraging of een gedeeltelijke schorsing kunnen teweeg brengen in de levering, laten ons toe (zowel als in de erkende gevallen van overmacht) de uitvoering van de orders uit te stellen zonder dat op onze verantwoordelijkheid kan aanspraak worden gemaakt. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- of andere schade, of voor persoonlijke ongevallen, veroorzaakt door het gebruik van de door hem geleverde producten, ook al is de schade of ongeval ontstaan door fabricage- of materieelfouten of door montagegebreken. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor materiaalfouten, verborgen gebreken e.d. aan de door hem geleverde banden en of goederen.

Conditions générales de vente

Art. 1

Nos conditions générales de vente s’appliquent à toutes nos ventes. Nos conditions prévalent sur celles de l’acheteur, même lorsque ces dernières stipulent qu’elles prévalent sur les nôtres.

Art. 2

Sauf indication contraire, nos marchandises sont livrées et acceptées dans nos entrepôts.

En cas de non-livraison par le vendeur, de non-conformité de la livraison ou de refus de l’acheteur de réceptionner les marchandises contre paiement intégral, la partie lésée mettra en demeure l’autre partie de remplir ses obligations dans les 10 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée.

Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la partie lésée sera en droit d’exiger le paiement par lettre recommandée, sans nouvelle mise en demeure préalable :

– soit en exigeant l’exécution du contrat ;

– soit en considérant que le contrat est résilié immédiatement et de plein droit. En cas de résiliation, la partie lésée aura droit à une indemnité forfaitaire de 15% du prix convenu (hors TVA) avec un minimum de 74,37 euros. En cas de résiliation dans le chef de l’acheteur, l’acompte lui sera remboursé immédiatement à hauteur du dépassement.

Art. 3

Les vices apparents doivent être signalés directement ou dans les 48 heures.

Pour les vices cachés, une plainte doit être déposée dans les 8 jours suivant leur constatation.

Toute réclamation doit être notifiée par écrit, par lettre recommandée, au siège d’AUTORAMA dans les 8 jours suivant la réception de la facture. À défaut, la facture sera considérée comme acceptée.

Art. 4

Le paiement doit être effectué en espèces à la livraison, sauf mention contraire expresse sur le bon de commande. Si la facture n’est pas payée en espèces à la livraison, le client doit payer les factures dans les trente (30) jours suivant leur réception.

En cas de non-paiement de la facture à son échéance, une indemnité de 10% avec un minimum de 50,00 EUR, ainsi qu’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt selon la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, seront dus de plein droit et sans mise en demeure.

Art. 5

Le droit belge est applicable. Tous les litiges seront de la compétence exclusive des tribunaux du siège social d’AUTORAMA.

Art. 6

Pour les bons de livraison ayant une valeur globale et totale inférieure à 12,39 euros et devant faire l’objet d’une facture, des frais de dossier de 3,72 euros sont facturés.

Art. 7

En cas de retour de marchandises qui n’ont pas été livrées pour essai, des frais de reprise de 15 % seront facturés. Les marchandises endommagées, étiquetées ou non emballées dans l’emballage d’origine ne seront pas reprises.

Art. 8

Les articles marqués d’un * ont été spécialement fabriqués/commandés pour vous. Nous ne pouvons donc jamais les reprendre.

Art. 9

Il est expressément convenu que les pièces et accessoires vendus restent la propriété du vendeur tant que l’acheteur n’a pas payé l’intégralité du prix, majoré des éventuels intérêts échus et de tous les autres frais supplémentaires.

Art. 10

Nous ne pouvons être tenus responsables pour une commande qui ne correspond pas à notre recommandation.

Art. 11

Toutes les enquêtes de garantie sont effectuées par nos fournisseurs. Leur rejet sera respecté.

Art. 12

Si nous devons conduire le véhicule du client au contrôle technique, c’est sous la propre responsabilité de ce dernier.

Art. 13

Après le montage des pneus, les roues des camionnettes et des 4×4 doivent être resserrées après 100 km, et celles des camions après 75 km. Le vendeur et/ou l’employé ne sera jamais tenu responsable des accidents ou dommages causés par le desserrage et/ou le détachement des roues.

Art. 14

Sauf dispositions contraires, nos prix et offres sont toujours sans engagement et peuvent à tout moment être modifiés sans préavis. Ils sont valables départ entrepôt, sans emballage. Les commandes ou accords passés avec nos représentants/vendeurs ne sont valables qu’après notre confirmation écrite.

Art. 15

Notre entreprise n’est pas responsable :

– des dommages accidentels aux véhicules ou autres biens de clients ou de tiers causés pendant leur séjour dans nos entrepôts ;

– de la disparition d’objets qui auraient été laissés sur place dans ces biens ;

– de tout dommage, corporel ou matériel, causé à des tiers par ces biens ou par leur transporteur : si le transporteur est un membre du personnel de notre entreprise, il est considéré comme agissant en qualité de mandataire exclusif du client.

 

N.B. – Les commandes de l’acheteur impliquent également l’acceptation explicite par celui-ci de toutes nos conditions générales de vente, telles qu’elles sont indiquées ci-dessus. Les grèves, incendies, dégâts matériels, retards dans la réception des marchandises et toutes autres causes pouvant entraîner un retard ou une suspension partielle de la livraison nous permettent (ainsi que dans les cas reconnus de force majeure) de différer l’exécution des commandes sans engager notre responsabilité. Le vendeur n’est jamais tenu responsable des dommages commerciaux ou autres, ni des accidents corporels, causés par l’utilisation des produits qu’il a livrés, même si ces dommages ou accidents sont dus à des erreurs de fabrication ou de matériel ou à des défauts de montage. Le vendeur n’est jamais responsable des erreurs matérielles, des vices cachés, etc. des pneus et/ou des marchandises qu’il livre.